Menu Sluiten

Financiële maatregelen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers

Klanten vertellen
5/5

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om werkgelegenheid te behouden.

Van welke regelingen kunt u gebruik maken?

Noodloket

Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Uitstel van betalingen van belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren

Tijdelijke verlaging
invorderingsrente vanaf 23
maart 2020 (van 4% naar 0,01%)

Ondernemers en zzp’ers

Tijdelijke verlaging tarief van de
belastingrente vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8% voor vpb en 4% overige belastingen) Tarief voor inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020

Ondernemers en zzp’ers

Wijziging voorlopige aanslag

Ondernemers en zzp’ers

Garantie
Ondernemingsfaciliteit
(GO-regeling)

Middelgrote en grote bedrijven

Qredits

Kleinbedrijf

Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht
omzetverlies

Besluit tijdelijke ondersteuning
zelfstandigen

Zzp’ers en ondernemers

Zijn er specifieke regelingen voor sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen?

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.”

Noodloket

Wat is het Noodloket?     

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. 

Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket?  

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, reisbranche en schoonheidssalons. 

Aan welke criteria moeten de ondernemingen voldoen om gebruik te kunnen maken van het Noodloket?    

De regeling wordt op dit moment uitgewerkt worden. Een volledig beeld van de criteria  is er nog niet. 

Komt een ondernemer met zaak in eigen huis in aanmerking voor het noodloket?     

Nee, ondernemers met zaak in eigen huis zijn uitgesloten. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. De regeling ziet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege COVID-19.

Waar kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van het noodloket?     

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via deze website, van rvo.nl en KvK.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming uit het Noodloket besteed?    

Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen. 

De tegemoetkoming uit het Noodloket is vastgesteld op € 4.000,- per onderneming. Hier wordt blijkbaar uitgegaan van een klein MKB-bedrijf met een beperkt aantal werknemers. Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?  

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een bedrag van € 4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?    

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom heb ik gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag. 

Bedrijven in welke sectoren krijgen dit bedrag?    

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?    

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder). 

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel?    

 • De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. 

 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 

 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?    

Nee dat is niet meer mogelijk.  

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?    

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Hoe gaat het verder?  

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. 

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;

 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);

 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist

 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? 

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan. 

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?  

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. 

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?    

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling. 

Wilt u meer informatie over de maatregelen welke het kabinet heeft ingevoerd? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Call Now ButtonBel ons nu
%d bloggers liken dit: